Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2022/2023.
Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 mogą być składane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, jak również korespondencyjnie i za pośrednictwem platformy e-PUAP, w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, od 1 do 15 września 2022 r.

W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informację o zasadach przyznawania w/w świadczenia:

Procedura.pdf

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. - t. j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 6486 z późn. zm.):

Czytaj więcej...

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 528 zł netto. Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zmiana stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego na podstawie, którego uczeń od 1 października 2018 r. będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Czytaj więcej...

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa.

Czytaj więcej...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W związku z licznymi pytaniami napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:

Czytaj więcej...