Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu
ul. Gen. J. Sowińskiego 1
zapraszają
6 marca 2023 roku

od godz. 16.00 – 18.00

wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami
na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

W programie:

{ zwiedzanie sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i sal gimnastycznych,

{ prezentacja oferty edukacyjnej w klasach I-III oraz klasach IV-VI,

Odział Specjalny – skierowanie do klasy pierwszej przez Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji.

Oferujemy edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej szkole zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna, która stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów: logopedę (neurologopedę), psychologa, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, tyflopedagoga.

Realizacja oddziaływań terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne na podstawie wielowymiarowej diagnozy funkcjonowania dziecka w celu wszechstronnego rozwoju, rozwijania kompetencji osobistych i społecznych uczniów. Podczas realizacji Indywidualnych Programów, placówki ściśle współpracują z rodzicami oraz innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim wieloaspektową znajomością funkcjonowania ucznia, jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się i pokonywania trudności oraz zajęcia dodatkowe: terapię pedagogiczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i inne.

Praca w nielicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania oraz lepsze poznawanie uczniów. Jest szansą na integrację społeczną oraz zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.

Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...

W szkole każdy z nas jest inny, a jednak wszyscy mamy równe szanse. Pomagamy uczniom, by każde z nich, stało się tym, kim może się stać.

Szkoła zlokalizowana jest na osiedlu XV-lecia, w budynku wolno stojącym, otoczonym częścią zieloną. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1, 26-600 Radom od roku szkolnego 2023/2024 oprócz oddziałów klas ogólnodostępnych może w swojej strukturze posiadać oddziały specjalne przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (skierowanie do klasy pierwszej przez Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji).

Oddział specjalny zorganizowany został w celu umożliwienia niepełnosprawnym wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz w celu stałego kontaktu ze społecznością szkolną poprzez udział w życiu szkoły, co przekładać się będzie na poczucie przynależności. Uczniowie z klas ogólnodostępnych mają możliwość uświadomienia sobie istnienia w ich otoczeniu niepełnosprawnych rówieśników, wspierania ich i rozwijania zachowań tolerancji, poszanowania innych oraz empatii względem drugiego człowieka. 

Szkoła dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym, wykorzystywanym w bieżącej pracy na zajęciach. Naszą kadrę tworzą osoby świetnie przygotowane do pracy z uczniami. Świadczą o tym nie tylko ukończone studia pedagogiczne, ale również liczne kursy doszkalające. 

W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, pedagog szkolny, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagodzy oraz pedagodzy z uprawnieniami do dodatkowych zajęć. Dla nauczycieli w naszej szkole praca z dziećmi to przede wszystkim pasja. Nasi uczniowie z przyjemnością spędzają czas na nauce i zabawie. Realizowane są dla nich liczne innowacje np. Tutoring, Odłóż smartfon weź wędkę i wiele innych. Poznają świat przez spotkania ze znanymi, interesującymi ludźmi oraz częste wycieczki, wyjścia do kina, teatru i muzeum. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, odnoszą sukcesy, są akceptowani przez nauczycieli i rówieśników.

Liczne koła zainteresowań, realizacja projektów i innowacji pedagogicznych pozwalają uczniom rozwijać ich pasje i talenty. Uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, a także wyrównujących szanse edukacyjne. Szkoła dysponuje kompleksem boisk sportowych, co sprzyja rozwijaniu sportowych pasji.

Większość zajęć realizujemy w systemie jednozmianowym. Zapewniamy dodatkową opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 17:00. W szkole istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły, która jest bezpieczna i przyjazna dla każdego dziecka.  

Placówka wyposażona jest w:

 •    sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. środki multimedialne,
  • dwie sale gimnastyczne (duża i mała sala),
  • kompleks boisk szkolnych "Orlik”,
  • dwa nowoczesne place zabaw,
  • stołówkę oferującą domowe obiady,
  • sklepik szkolny,
  • bibliotekę szkolną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),
  • zasoby Laboratorium Przyszłości - robotyka, programowanie - wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych,
  • gabinety: psychologa, pedagoga, logopedy wyposażone w specjalistyczne multimedialne pomoce dydaktyczne,
  • indywidualne szafki dla uczniów,
  • świetlicę organizującą zajęcia w grupach wychowawczych. Bogato wyposażona świetlica szkolna zapewnia opiekę w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach 6.30 - 17.00.

 Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...

Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...

Klasa I ogólnodostępna - realizuje program edukacji wczesnoszkolnej oparty na uniwersalnych wartościach. 

      Nauczyciele uczą odpowiedzialności, empatii, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie, rodzinne, a to pozwala rozwijać uczniom swoje zainteresowania, odnosić sukcesy, być aktywnym i świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać krytycznej samooceny oraz dawać z siebie to, co prawdziwe, trwałe i wartościowe.

       Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim możliwościami i potrzebami rozwojowymi ucznia. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się i pokonywania trudności.

     Uczniowie ponadto otrzymają wsparcie w zakresie: technologii informatyczno-komunikatywnych, współpracę międzyklasową i międzyszkolną, 3 lata nauki w jednej sali, udział w warsztatach edukacyjnych, nowoczesne metody i formy nauczania, atrakcyjne lekcje i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, realizację projektów, wycieczek i wyjść.

Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...