Odział Specjalny – skierowanie do klasy pierwszej przez Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji.

Oferujemy edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej szkole zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna, która stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów: logopedę (neurologopedę), psychologa, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, tyflopedagoga.

Realizacja oddziaływań terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne na podstawie wielowymiarowej diagnozy funkcjonowania dziecka w celu wszechstronnego rozwoju, rozwijania kompetencji osobistych i społecznych uczniów. Podczas realizacji Indywidualnych Programów, placówki ściśle współpracują z rodzicami oraz innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim wieloaspektową znajomością funkcjonowania ucznia, jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się i pokonywania trudności oraz zajęcia dodatkowe: terapię pedagogiczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i inne.

Praca w nielicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania oraz lepsze poznawanie uczniów. Jest szansą na integrację społeczną oraz zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.